På spaning kring Ledningsgruppen.


Våga välja synsätt

Jag upplever att många Ledningsgrupper idag allt mer upplever vikten av att se på och omdefiniera sin syn på sin uppgift och roll i det sammanhang man ingår i.

Blickar man tillbaka så har tidigare industriella revolutioner i grunden förändrat hur vi jobbar, hur organisationer fungerar och hur samhället ser ut. Idag pratar man om Industrie 4.0 – idéerna om vad som händer när industrin digitaliseras, där de förväntade effekterna är att viktiga beslut decentraliseras allt mer och gränserna mellan företag, deras avdelningar och samhället suddas ut. Företagen kommer att tjäna sina pengar på nya sätt. Annan kompetens kommer att krävas och vårt sätt att leda och organisera måste förnyas. Konkurrensen om personer som kan jobba på ett nytt sätt blir allt hårdare. De krav som allt fler ställer på att deras arbetsgivare skall stå för någonting mer än bara tjäna pengar etc. gör att företag och organisationer behöver också se sig som samhällsmedborgare. Industrie 4.0 är en förändring på många nivåer och i många delar.

I den komplexa världen lever Ledningsgruppen och exponeras kontinuerligt mot nya synsätt och tankemodeller. Nya aspekter och ökad medvetenhet ger ofta nya bättre möjligheter att hantera situationer eller störningar i vardagen. Hos de flesta människor, grupper eller organisationer pågår ständigt en anpassning till de ny förutsättningar som man möter. Idag pågår en rörelse i organisationen som inte kan förklaras eller stöttas med gamla hierarkiska modeller och som därför upplevs som störande och oönskad.

Reflektion och omdefiniering

Det verkar ibland som om modellerna vi använder för att tolka omvärlden är så viktiga för oss att det behövs stora avvikelser mellan modell, karta och verklighet för att vi ska se skillnaden och börja leta efter bättre modeller som kan tolka omvärlden på nya sätt. Att kontinuerligt reflektera över och välja vilka modeller, syn- och förhållningssätt vi använder är centralt för all förändring och ledningsgruppsutveckling. Fördomar, förutfattade meningar och annat som vi har med oss i bagaget sätter därför ständigt käppar i hjulet för oss. Ju mer övertygad vi är om var problemet finns – kanske baserat på dåliga erfarenheter – desto svårare har vi ofta att se avvikelserna mellan karta och verklighet

När vi väljer synsätt behöver vi – förutom att fundera om det stämmer med verkligheten så som vi ser den – också fundera på om den hjälper oss att hantera livet, jobbet, relationer på ett bättre sätt. Vissa synsätt kanske inte går att bekräfta men de hjälper oss att uppnå det vi vill genom att hjälpa oss sortera vilka handlingar som tar oss vidare och vilka som inte gör det.

Det är här som vikten av att som Ledningsgrupp intar ett systemiskt förhållningssätt till Lednings-gruppsarbetet och startar samtal och reflektion kring Ledningsgruppens existentiella frågeställningar som ”för vem och vad finns vi till”, ”vad skall vi som Ledningsgrupp uppnå” etc . Frågeställningar som öppnar för medvetna val av förhållningssätt och blir då ett viktigt hjälpmedel för Lednings-gruppen att kunna skapa förutsättningar för förändring och utveckling.

© Outsight 2015