Verksamhetsutveckling

Varje organisation är en spegelbild av sin ledning. Den kultur som präglar ledare och ledningsgrupp kommer därför att i högre eller lägre grad prägla organisationen. Omvänt präglar organisationen sin ledning    

Att utveckla/förändra en kultur är därför en process som kräver ledningens målmedvetenhet, enig­het, styrka och förmåga att själv utgöra en förebild för organisationen.

Vi är ofta medvetna om en liten del av oss själva och vad som styr vårt tänkande och våra handlingar, och det är lätt att dras in i alla de aktiviteter som pågår i vår omgivning – vår omvärld. För att inte bli omvärldsstyrda behöver vi göra oss ännu mer kapabla att själva – var och en för sig och tillsammans – ta ställning och bestämma riktningen för vår färd.

Organisationer av idag behöver gå en ständig balansgång mellan att söka efter det nya och samtidigt leverera på det gamla - en balansgång som kräver mod, kreativitet, tillit och en stor portion genomförandekraft och tålamod.

Genom att medvetandegöra och därefter integrera de synsätt och drivkrafter som vi medvetet och omedvetet styrs av, ökar vi vår förmåga och därmed ökar också möjligheterna att känna en större trygghet och förankring i oss själva. Det gör oss bättre rustade att relatera till vår omgivning och därigenom påverka vår omvärld utifrån det som är viktigt och väsentligt i vårt personliga och gemensamma liv.

Vi vet att det är ur mångfalden och dialogen som den riktiga viljan och de gemensamma idéerna om morgondagen och framtiden formas.

Vi skapar mötesplatser där dessa dialoger kan föras i ett öppet och välkomnande klimat. När människor bjuds in att med respekt och ödmjukhet vara delskapare sker ett verkligt medarbetarskap som skapar resultat.

Kort sagt – styra mer med vision och relation än instruktion

© Outsight 2015